Automobilio nuomos sąlygos

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pagal šią transporto priemonės trumpalaikės nuomos sutartį (toliau – Sutartis) UAB „REMLYGA“ (toliau – Nuomotojas) perduoda automobilio, kaip apibrėžta žemiau, perdavimo–priėmimo akte (Sutarties priedas, sudarytas iš 3 dalių: 1 dalis – „Informacija apie automobilį“, 2 dalis – „Automobilio perdavimas“ ir 3 dalis – „Automobilio grąžinimas“;
toliau – Aktas) numatytoje 1 dalyje „Informacija apie automobilį“ apibūdintą lengvąjį automobilį (toliau – Automobilis) nuomininkui, kurio duomenys yra numatyti 2 dalyje „Automobilio perdavimas“ (toliau – Nuomininkas), laikinai valdyti ir naudotis trumpalaikės nuomos pagrindais, o Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį sutartu laiku tokios
pat būklės, kokį priėmė, atsižvelgiant į natūralų Automobilio nusidėvėjimą per trumpalaikės nuomos laikotarpį, mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir vykdyti kitas Sutartyje nustatytas pareigas. Nuomotojas ir Nuomininkas kartu toliau Sutartyje vadinami Šalimis.
1.2. Siekiant užtikrinti šios Sutarties tinkamą vykdymą, Automobilyje yra įmontuotas GPS siųstuvas, leidžiantis Nuomotojui nustatyti tikslią Automobilio buvimo vietą. Informaciją apie Automobilio buvimo vietą Nuomotojas įsipareigoja naudoti išimtinai Sutarties tinkamo vykdymo užtikrinimo tikslais, pasibaigus Sutarčiai šios informacijos nekaupti,
neperduoti jos tretiesiems asmenims, išskyrus policiją ar kitas valstybės institucijas, kai to reikalauja teisės aktai.
1.3. Nuomininkas sutinka laikytis Automobilio naudojimosi taisyklių, išdėstytų šioje Sutartyje, patvirtindamas tai savo parašu.

2. NUOMOS MOKESTIS

2.1. Šalių susitarimu Automobilio vienos dienos nuomos kaina yra nurodyta Sutarties priedo 2 dalyje.
2.2. Perduodamas Automobilį, Nuomininkas privalo atlikti išankstinį mokėjimą, kurį sudaro iš anksto apskaičiuotas nuomos mokestis ir Nuomotojo nustatytas 300 EUR užstatas (toliau – Užstatas), jei Akte nenurodyta kitaip. Užstatas skirtas galimam Automobiliui padarytos žalos ar dėl jo praradimo Nuomotojo patirtos žalos atlyginimui užtikrinti.
Mokėjimai yra atliekami arba nuomos punkte, adresu: Ugniagesių g. 12, Vilnius, arba pavedimu žemiau nurodytais rekvizitais.
2.3. Jei Automobilis yra nuomojamas ne trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui arba nuomojamas juridiniam asmeniui ar verslininkui, kuris naudoja Automobilį verslo tikslais, Šalių susitarimu Nuomotojas iki einamojo mėnesio 25 dienos gali išrašyti Nuomininkui Automobilio nuomos PVM sąskaitą faktūrą už einamąjį mėnesį. Tokiu atveju
Nuomininkas apmoka PVM sąskaitą faktūrą per 5 darbo dienas.

3. AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

3.1. Nuomininkas, pasirašydamas Aktą, patvirtina, kad gavo Automobilį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais, taip pat visais dokumentais ir Automobilio komplektacijos dalimis, kurie įprastai yra tokios markės Automobilyje arba turi jame būti pagal teisės aktų reikalavimus, net jei šie dokumentai ir dalys nėra atskirai
išvardyti.
3.2. Nuomininkas, pasirašydamas Akte numatytoje 3 dalyje „Automobilio grąžinimas“, patvirtina, kad grąžina Automobilį Nuomotojui. Jeigu Akte numatytoje 3 dalyje „Automobilio grąžinimas“ nėra Nuomotojo atstovo parašo, laikoma, kad Nuomininkas automobilio negrąžino Nuomotojui.
3.3. Nuomininkas Automobilį privalo grąžinti tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas, atsižvelgiant į natūralų Automobilio nusidėvėjimą per trumpalaikės nuomos laikotarpį. Preziumuojama, kad Automobilio būklė ir komplektacija buvo gera, jei Automobilio defektai ir komplektacijos trūkumai nėra nurodyti abiejų Šalių
pasirašytame Akte numatytoje 2 dalyje „Automobilio perdavimas“.
3.4. Minimalus nuomos terminas – 24 valandos. Trumpesnis terminas gali būti sutartas atskiru susitarimu. Jei Šalys aiškiai iš anksto nesusitarė kitaip, už kiekvieną ne visą nuomos parą skaičiuojamas visos paros Automobilio nuomos mokestis.
3.5. Automobilis paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal Sutartį ir Aktą. Darbo valandomis nuomojamas Automobilis turi būti paimtas ir pristatytas į sutartą vietą. Po darbo valandų ir savaitgaliais Automobilis paimamas ir grąžinamas pagal atskirą susitarimą.
3.6. Nuomininkui vėluojant grąžinti Automobilį iki 1 valandos po nuomos laiko pabaigos, už kiekvieną vėlesnę valandą skaičiuojamas 10 EUR, neįskaitant PVM, nuomos mokestis taip, kaip tai nurodyta Sutarties priedo 3 dalyje. Jei Automobilį Nuomininkas iš viso vėluoja grąžinti ilgiau kaip 8 valandas, jis privalo mokėti Nuomotojui netesybas, kaip
nurodyta Sutarties 8.10 punkte.
3.7. Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina Automobilį taip pat su pilnu kuro baku. Priešingu atveju Nuomininkas turi mokėti Nuomotojui kuro užpildymo mokestį, kuris yra apskaičiuojamas pagal tos dienos vidutinę rinkos kainą už 1 kuro litrą, neįskaitant PVM.
3.8. Nuomotojas rezervuotą Automobilį laiko ne ilgiau kaip 3 valandas po sutarto nuomos pradžios laiko. Praėjus šiam laikui rezervacija netenka galios ir Nuomininkui Automobilis gali būti nesuteikiamas.
3.9. Nuomotojas turi teisę savo pasirinkimu atsiimti Automobilį anksčiau numatyto laiko ir (arba) kreiptis į policiją ir paskelbti Automobilio paiešką šiais atvejais:
3.9.1. Nuomininkas pažeidžia Sutartyje nurodytas nuomos ar kitas Sutarties sąlygas;
3.9.2. Nuomotojui kyla pagrįstas įtarimas, jog Nuomininkas negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, įsipareigojimo atsiskaityti ar kt.);
3.9.3. Nuomininkas daro ar padarė žalą Automobiliui arba dėl Nuomininko veiksmų kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė;
3.9.4. Nuomininkas, pažeisdamas šios Sutarties nuostatas, Automobilį perduoda tretiesiems asmenims;
3.9.5. Nuomininkas Automobiliu išvažiuoja ar Automobilis dėl kitų priežasčių atsiduria valstybėse, kurių teritorijoje Automobilį draudžiama eksploatuoti pagal šios Sutarties nuostatas;
3.9.6. Nuomininkas negrąžina Automobilio per 24 valandas nuo Akte nurodyto nuomos termino pabaigos (išskyrus atvejus, kai nuomos terminas pratęstas Sutarties 3.10 punkte nustatyta tvarka). Šiuo atveju Nuomotojas taip pat turi teisę kreiptis į policiją dėl galimos Automobilio vagystės.
3.10. Norėdamas pratęsti Automobilio nuomos terminą, Nuomininkas privalo kuo anksčiau susisiekti su Nuomotoju ir gauti jo raštišką patvirtinimą apie nuomos termino pratęsimą (patvirtinimas el. paštu ar SMS žinute prilyginamas raštiškam patvirtinimui). Jei toks raštiškas patvirtinimas negaunamas, Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį Akte nurodytą nuomos pabaigos dieną ir valandą.

4. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS

4.1. Nuomininkas, norėdamas sudaryti Sutartį, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą, reikalingą atitinkamos kategorijos automobiliui teisėtai vairuoti. Nuomininkas turi teisę pasidaryti šių dokumentų kopijas.
4.2. Nuomininkas (jei Nuomininkas yra juridinis asmuo, Automobilio vairuotojas, esantis Nuomininko darbuotojas, kuriam Nuomininkas patiki Automobilio vairavimą) turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų ir turėti ne mažesnį nei 2 metų vairuotojo stažą.
4.3. Automobilį gali vairuoti tik Akte nurodytas asmuo (asmenys), o jei nuomoja juridinis asmuo –jo darbuotojas, turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti Automobilį, nurodytą Akte. Už galimą vairuotojo kaltę, jei ji yra, atsako Nuomininkas / juridinis asmuo.
4.4. Nuomininkas privalo užrakinti visas Automobilio dureles ir įjungti signalizaciją net ir trumpam laikui palikdamas Automobilį. Nuomininkas privalo saugoti Automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų, taip pat nepalikti jų Automobilyje, net jei jis užrakintas.
4.5. Automobilį draudžiama naudoti:
4.5.1. Mokamam keleivių pervežimui;
4.5.2. Vairavimo mokymui;
4.5.3. Automobilių arba priekabų vilkimui, sunkių ir negabaritinių krovinių ar kitokių krovinių, kuriems gabenti Automobilis nepritaikytas, gabenimui;
4.5.4. Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
4.5.5. Nusikalstamiems veiksmams;
4.5.6. Jeigu Nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai, taip pat pervargęs;
4.5.7. Lenktynėse, sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
4.5.8. Ypač prastos kokybės keliuose, kurių būklė kelia grėsmę Automobiliui, arba bekelėje;
4.5.9. Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
4.5.10. Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai arba tos šalies, kurioje yra Automobilis, įstatymai.
4.6. Nuomininkas ar kitas Akte nurodytas asmuo privalo laikytis saugaus kelių eismo taisyklių ir Sutarties sąlygų.
4.7. Kiekvieną kartą prieš užvesdamas Automobilį ir pradėdamas kelionę Nuomininkas privalo įsitikinti, kad Automobilis yra techniškai tvarkingas ir jo eksploatavimas yra saugus, įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio padangų būklės patikrinimą, žibintų veikimo patikrinimą ir kt. Kiekvieną kartą pildamas kurą Nuomininkas privalo kontroliuoti
tepalų ir aušinimo skysčio lygį bei oro slėgį padangose.
4.8. Nuomininkui draudžiama toliau eksploatuoti Automobilį, jei yra pagrindas įtarti esant Automobilio gedimus (užsidega gedimų indikatorius, girdimi neįprasti garsai ir pan.). Tokiu atveju Nuomininkas privalo informuoti Nuomotoją ir gauti Nuomotojo nurodymus. Jei Nuomininkas toliau naudoja Automobilį, jam tenka rizika dėl žalos Automobiliui
padarymo ar padidėjimo.
4.9. Sugedus Automobiliui, remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo servise, esančiame Ugniagesių g. 12, Vilnius, arba kitame servise, iš anksto raštu suderinus su Nuomotoju.
4.10. Nuomos laikotarpiu Nuomininkas privalo imtis visų priemonių, kad Automobilis būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.
4.11. Automobilis gali būti naudojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atskiru susitarimu Akte numatytoje 2 dalyje „Automobilio perdavimas“ Automobilis gali būti naudojamas ir kitose Baltijos valstybėse, t. y. Latvijos Respublikoje ir / ar Estijos Respublikoje. Automobilio išvykimas ar išvežimas į kitas valstybes (jurisdikcijas) griežtai draudžiamas.
Nuomininkas taip pat patvirtina, kad jam žinoma, jog pažeidus šio punkto nuostatas, gali negalioti Automobilio draudimo apsauga ir / ar negrąžinamas užstatas.
4.12. Išnuomotu Automobiliu per parą leidžiama nuvažiuoti iki 500 km, viršijus kilometrų apribojimą, taikomas papildomas 0,30 EUR/km mokestis, neįskaitant PVM.

5. VAGYSTĖ, AVARIJA IR KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI

5.1. Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą Automobiliui, vagystės atveju Nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti Nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo bendrovei ir / ar kitoms atsakingoms institucijoms. Trečiųjų asmenų padarytos žalos ir vagystės atveju Nuomininkas privalo nedelsiant, bet ne vėliau
kaip per 12 valandų informuoti policiją ir užtikrinti, kad įvykis būtų policijos tinkamai užfiksuotas.
5.2. Nuomininkas patvirtina, jog jam suprantama, kad policijos surašyti dokumentai ir pažymos, eismo įvykio deklaracijos ir transportavimo įmonių pažymos yra pagrindas išmokėti draudimo išmoką bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl žalos padarymo, todėl Nuomininkas privalo pasirūpinti šių dokumentų tinkamu surašymu.
5.3. Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai, kiti objektai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Nuomininkui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.
5.4. Nuomininkas ar jo įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo bei draudimo bendrovės interesus, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:
5.4.1. Nedelsiant gelbėti Automobilį, apsaugoti jį nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;
5.4.2. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 valandų apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
5.4.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 valandų informuoti apie įvykį Nuomotoją. Pranešime būtina nurodyti, kur yra sugadintas Automobilis, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jei taip, kaltininko vardas, pavardė, adresas, telefonas;
5.4.4. Jei Nuomininkas nesiima šių aukščiau išvardytų priemonių, Nuomotojas turi teisę negrąžinti gauto užstato už Automobilį.
5.5. Nuomininkas atsako už nuostolius arba žalą, padarytą kitam automobiliui.
5.6. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą, padarytą paliktame Automobilyje Nuomininko ar trečiųjų asmenų turtui.

6. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS

6.1. Automobilis apdraustas privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu.
6.2. Nuomininkui žinoma, kad Automobilis nėra apdraustas savanorišku transporto draudimu (KASKO).

7. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

7.1. Jei Šalys nesusitarė kitaip, Automobilio nuomos kaina mokama avansu iki Automobilio perdavimo.
7.2. Į nuomos kainą įeina Automobilio nuomos mokestis, privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas, techninis aptarnavimas. Į nuomos kainą neįeina kuras ir kiti šioje Sutartyje numatyti papildomi mokėjimai. Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui pareikalavus:
7.2.1. Nuomos mokesčio sumą, paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
7.2.2. Sumą, nurodytą Sutartyje, jei Nuomininkas grąžina Automobilį Nuomotojui ne pilnu kuro baku;
7.2.3. Sumą už papildomus patarnavimus;
7.2.4. Sumą, kuri kompensuotų visus Nuomotojo patirtus nuostolius dėl netinkamo šios Sutarties vykdymo ar teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įskaitant, bet neapsiribojant, vagystės, avarijos bei kitus Automobilio sugadinimo atvejus.

8. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ

8.1. Nuomininkas yra visiškai atsakingas Nuomotojui už Automobilio tyčinį arba dėl neatsargumo įvykusį gedimą ir kitų nuostolių atlyginimą tuo atveju, jei draudimo bendrovė neatlygina padarytų nuostolių.
8.2. Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvyksta Automobilio gedimas dėl jo kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties 4.8 punkte nustatytus atvejus.
8.3. Nuomininkas taip pat atsako už Automobiliui padarytą žalą ir / ar Nuomotojo patirtas išlaidas ar bet kokius kitokius nuostolius (administracines baudas, išlaidas, patirtas Automobilio pargabenimui ir pan.) šiais atvejais:
8.3.1. Jei jis pažeidė Automobilio eksploatavimo taisykles;
8.3.2. Pripildė Automobilio kuro baką netinkamo kuro;
8.3.3. Naudojo techniškai netvarkingą Automobilį;
8.3.4. Pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;
8.3.5. Automobilį vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
8.3.6. Padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos;
8.3.7. Jeigu Automobilis buvo naudojamas nusikalstamiems veiksmams vykdyti;
8.3.8. Pažeidė kitus šios Sutarties reikalavimus ar draudimus, ypač Sutarties 4.5 punkte nurodytus draudimus.
8.4. Jeigu apie autoįvykį ar Automobilio sugadinimą Nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė Nuomotojui ar draudimo bendrovei, Nuomininkas privalo apmokėti Nuomotojui Automobilio remonto išlaidas, jei dėl šių priežasčių šių išlaidų nekompensuos draudimo bendrovė (pavyzdžiui, nedraudiminio įvykio atveju).
8.5. Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas, susijusias su kelių eismo taisyklių pažeidimais. Jei dėl kokių nors priežasčių administracinėn atsakomybėn už Automobiliu padarytus pažeidimus tuo laikotarpiu, kai jis buvo perduotas Nuomininkui, patraukiamas Nuomotojas, Nuomininkas privalo atlyginti
visus dėl to patirtus Nuomotojo nuostolius (sumokėtas baudas ir kt.).
8.6. Jeigu Automobilis sugedo ne dėl Nuomotojo kaltės, Nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad trumpiausiu laiku Automobilis būtų suremontuotas.
8.7. Pametęs / praradęs Automobilio dokumentus, raktus, valstybinius numerius, Nuomininkas visiškai apmoka už raktų, valstybinių numerių pagaminimo arba dokumentų atstatymą Nuomotojo patirtus nuostolius. Minimalūs Nuomotojo patirti nuostoliai laikomi lygiais užstatui.
8.8. Tyčiniu būdu sugadinęs Automobilio padangas, Nuomininkas padengia išlaidas, lygias tokios pačios rūšies ir markės padangų įsigijimo vertei.
8.9. Už kiekvieną uždelstą sumokėti bet kokius mokėjimus dieną pagal šią Sutartį Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 0,05 proc. delspinigių, skaičiuojamų nuo pradelstos sumokėti sumos.
8.10. Kiekvieną uždelstą grąžinti Automobilį parą Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui baudą, lygią 50 proc. vienos paros Automobilio nuomos kainos, taip pat už šį laikotarpį mokėti įprastą Sutartyje nurodytą nuomos mokestį.
8.11. Tuo atveju, jei Automobilis Nuomotojui negrąžinamas ilgiau nei 30 dienų, laikytina, kad Nuomininkas sutinka Nuomotojui atlyginti žalą, kuri yra lygi negrąžinto Automobilio kainai. Automobilio rinkos kaina kiekvienu atveju yra nurodyta Akte.
8.12. Jei grąžinamas Automobilis, Nuomotojo vertinimu, yra ypač nešvarus ir jam išvalyti reikalinga pasitelkti trečiuosius asmenis, Nuomininkas padengia Automobilio valymo išlaidas pagal Nuomotojo nustatytus įkainius. Nuomotojas įkainį nustato Automobilio grąžinimo metu apie tai pažymėdamas Sutarties priedo 3 dalyje.
8.13. Kai atsiranda pareiga sumokėti nuomojamo Automobilio kelių mokestį, Nuomininkas įsipareigoja jį sumokėti.
8.14. Tuo atveju, jei Automobilis grąžinamas Nuomotojui kito asmens nei Akte nurodytas Automobilio vairuotojas, Nuomininkas sutinka ir neprieštarauja, jog jo sumokėtas užstatas už Automobilį, pasibaigus nuomos terminui, būtų grąžintas Automobilį grąžinančiam asmeniui. Tokiu atveju preziumuojama, kad Automobilį grąžinantis asmuo yra tinkamai
Nuomininko įgaliotas priimti pinigus Nuomininko naudai ir Nuomininkas nereikš jokių pretenzijų Nuomotojui dėl pinigų išmokėjimo šiam asmeniui.
8.15. Automobilyje nerūkoma. Jeigu Nuomininko grąžintą Automobilį reikės papildomai valyti (naikinti kvapą) dėl rūkymo, Nuomininkas padengia Automobilio valymo išlaidas pagal Nuomotojo nustatytus įkainius. Nuomotojas įkainį nustato Automobilio grąžinimo metu apie tai pažymėdamas Sutarties priedo 3 dalyje.

9. NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ

9.1. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu Automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui, taip pat dėl Nuomininko asmeninių priežasčių ir kita.
9.2. Nuomotojas neatsako dėl pavėluoto Automobilio grąžinimo dėl 9.1 punkte nurodytų priežasčių, tačiau tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, Nuomotojas privalo suremontuoti Automobilį arba pasiūlyti išsinuomoti kitą automobilį.
9.3. Nuomotojas neatsako už nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo (Nuomininko) kaltės, taip pat už administracinius teisės pažeidimus, padarytus Automobiliui tuo laikotarpiu, kai jis buvo Nuomininko dispozicijoje.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki nuomos termino pabaigos, kuris numatytas 2 dalyje „Automobilio perdavimas“, arba iki kol yra įvykdomi visi pagal šią Sutartį nustatyti Nuomininko įsipareigojimai.
10.2. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko:
10.2.1. Bendru Šalių susitarimu;
10.2.2. Sutarties 3.9 punkte numatytais atvejais, Nuomotojui įspėjus Nuomininką raštu ar el. paštu prieš 1 (vieną) darbo dieną;
10.2.3. Esant kitų esminių Sutarties pažeidimų, Šaliai įspėjus kaltąją Šalį raštu ar el. paštu prieš 1 (vieną) darbo dieną.

11. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Sutartis sudaryta, aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.
11.2. Visi nesutarimai, iškilę tarp Šalių vykdant Sutartį, reguliuojami Šalių tarpusavio susitarimu.
11.3. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties papildymai ir Sutarties priedai, įskaitant Aktą, galioja tik raštiškai patvirtinti abiejų Šalių.
12.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių. Aktas, kuris laikomas Sutarties priedu, yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
12.3. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos